Phone: +977 - 98570 41 343 Email: yagyaa.n@merogurukul.com

शिक्षा को उदेश्य मान्छेको ज्ञान बुद्धि मात्र होइन मस्तिष्क विकास गर्नु पनि हो ।